Etikos kodeksas

Žemiau pateikiamas “Inlinen” etikos kodekso sutrumpinimas.

 

Kodeksas yra visos mūsų veiklos aukščiausių etikos standartų ir sąžiningumo deklaracija, vienijanti visus mus, “Inlinen” darbuotojus, per vieną vertybių, lemiančių mūsų kasdienius sprendimus ir veiksmus, rinkinį.

Mūsų Kodeksas apibrėžia, kaip  teisingai vykdyti verslą vadovaujantis  tikslingu darbo našumu – mūsų tvaraus augimo įsipareigojimu. Kodekse aprašytas mūsų darbo našumo tikslas, skirtas padėti vykdyti savo įsipareigojimus, rodyti pagarbą vieni kitiems darbo vietoje ir sąžiningai elgtis rinkoje.

“Inlinen” reputacija priklauso nuo to, kaip kiekvienas įmonės darbuotojas elgiasi, ir kaip elgiamės drauge kaip įmonė. Mums nieko nėra svarbiau, kaip išlaikyti gerą “Inlinen” vardą vadovaujantis mūsų kodekso principais.

“Inlinen” vadovai

 

Mūsų įsipareigojimas

Užtikrinti tvarų augimą turint pajėgius specialistus, dirbančius atsakingai ir stiprinančius pasitikėjimą.

 

Pagrindiniai principai

Visuomet esame pasiryžę:

 • Rūpintis savo klientais, vartotojais ir pasauliu, kuriame gyvename;
 • Teikti tik tas paslaugas, kuriomis galime didžiuotis;
 • Atvirai kalbėti tiesą;
 • Subalansuoti trumpalaikius ir ilgalaikius  tikslus;
 • Laimėti per įvairovę ir įtraukimą;
 • Gerbti kitus ir laimėti drauge.

Atsakomybė už mūsų Kodeksą

UAB “Inlinen” kodeksas taikomas kiekvienam darbuotojui ir direktoriams, jis apsprendžia kiekvieną mūsų priimamą verslo sprendimą.

UAB “Inlinen” kodeksas lemia visus mūsų sprendimus ir veiksmus, ar jie būtų atliekami biuruose, valdybos posėdžių kabinete, ar parduodant mūsų paslaugas klientams.

 

“Inlinen” kodeksas taikomas:

 • Visiems “Inlinen” darbuotojams visame  pasaulyje (įskaitant mums pavaldžių įmonių darbuotojus);
 • “Inlinen” ir pavaldžių įmonių  direktoriams, kai jie vykdo savo kaip direktorių pareigas;
 • “Inlinen” jungtinėms įmonėms, kurias valdo “Inlinen”, ir kiekvienam tokių įmonių; darbuotojui, pareigūnui ir direktoriui.

Įvairovė ir įtraukimas

Įmonėje „Inlinen“ įvairovę suprantame kaip unikalias individo savybes: asmenybę, gyvenimo būdą, mąstymo procesus, darbo patirtį, etniškumą, rasę, odos spalvą, religiją, lytį, lyties tapatybę, lytinę orientaciją, šeimyninę padėtį, amžių, tautybę, neįgalumą, veterano statusą, ar kitus skirtumus. Siekiame pritraukti, plėtoti ir išlaikyti darbo jėgą, kuri būtų tokia pat įvairi kaip ir rinkos, kurias aptarnaujame. Kartu siekiame ir užtikrinti įvairialypę darbo aplinką, kuri palaiko mūsų skirtumų stiprybes.

 

Kova su diskriminacija

Kiekvienas iš mūsų privalo turėti galimybę atskleisti visą savo potencialą ir prisidėti prie „Inlinen“ sėkmės. Kad tai pasiektume, niekada nediskriminuojame darbuotojų ar kandidatų įsidarbinti, ir nesielgiame su jais nesąžiningai visuose reikaluose, susijusiuose su įdarbinimu, mokymu, skatinimu, atlyginimu ar bet kuria kita įdarbinimo sąlyga ar nuostata.

 

Sprendimai dėl darbuotojų ar kandidatų įdarbinimo visuomet būna pagrįsti nuopelnais, kvalifikacija ir su darbu susijusiu našumu, neatsižvelgiant į tokias su darbu nesusijusias savybes kaip:

 • Rasė, odos spalva, etniškumas ar tautybė;
 • Lytis ar lyties tapatybė;
 • Lytinė orientacija;
 • Amžius;
 • Religija;
 • Neįgalumas;
 • Veterano statusas;
 • Bet koks kitas teisiškai saugomas statusas.

Įdarbinimo sprendimų priėmimas remiantis kuria nors iš šių asmeninių savybių, visada prieštarauja mūsų nuostatams ir yra neteisėtas pagal daugelio valstybių įstatymus.Visuomet privalome elgtis sąžiningai ir suteikti kvalifikuotiems asmenims galimybę plėtoti savo sugebėjimus ir daryti karjerą mūsų įmonėje.

 

Kova su priekabiavimu

„Inlinen“ siekia sudaryti tokią darbo aplinką, kurioje nebūtų jokio pobūdžio priekabiavimo ir (arba) jokio kito užgaulaus ar nepagarbaus elgesio. Mūsų įmonė laikosi visų šalies ir vietos įstatymų, draudžiančių priekabiavimą, o mūsų Kodeksas draudžia priekabiavimą darbo vietoje.

 

Priekabiavimu laikomas nepageidaujamas visokio pobūdžio žodinis, regimasis, fizinis ar kitoks elgesys, kuriuo sukuriama bauginanti, užgauli ar priešiška darbo aplinka. Nors priekabiavimo apibrėžimas įvairiose jurisdikcijose gali skirtis, mes taikome šį nepriimtino elgesio sąrašą:

 • Lytinis priekabiavimas;
 • Užgauli kalba ar juokeliai;
 • Rasinės, etninės, lytinės ar religinės užuominos;
 • Žeminantys komentarai;
 • Bauginantis arba grasinantis elgesys;
 • Priešiškumas kitiems dėl asmeninių savybių.

Piktnaudžiavimas svaigalais ir narkotinėmis medžiagomis

Jei asmuo dirba apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų ar alkoholio, jis kelia nepriimtiną riziką savo ir kitų saugai. Narkotinėms medžiagoms gali būti priskirti narkotikai, kontroliuojamos medžiagos arba receptiniai vaistai, kuriais piktnaudžiaujama. Įmonėje “Inlinen” tikimasi, kad darbuotojai atliks savo darbo pareigas neveikiami jokių medžiagų, kurios galėtų pabloginti darbo našumą.

Todėl draudžiama:

 • „Inlinen” patalpose ir už jų  dirbti apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ar kontroliuojamų medžiagų;
 • Laikyti, prekiauti, naudoti, perduoti ar platinti narkotikus ar kontroliuojamas medžiagas dirbant ar esant patalpose;
 • Dirbti neigiamai paveiktiems teisėtų receptinių medikamentų arba bereceptinių vaistų.

Jei „Inlinen” darbuotojai turi problemų dėl narkotikų ar alkoholio, raginame juos kreiptis pagalbos. Rekomenduojame kreiptis į įmonės Žmogiškųjų išteklių vadovą, kuris informuos apie regione veikiančias pagalbos programas.

Kova su korupcija

Korupciniai susitarimai su klientais, tiekėjais, vyriausybės pareigūnais ir kitomis trečiosiomis šalimis yra griežtai draudžiami. Korupcija paprastai reiškia asmeninės arba komercinės naudos gavimą arba bandymą jos gauti netinkamomis arba neteisėtomis priemonėmis. Korupcijai gali būti priskirtos išmokos ar keitimasis vertingais dalykais ir ji apima šią veiklą:

 • Kyšininkavimą (vyriausybės pareigūnų papirkinėjimą arba komercinį kyšininkavimą);
 • Turto prievartavimą;
 • Dėkingumo mokesčius.

Korupcinė veikla yra ne tik Kodekso pažeidimas, bet kartu ir sunkus baudžiamasis arba civilinis kovos su kyšininkavimu ir antikorupcinių įstatymų pažeidimas įvairiose šalyse.

Kova su kyšininkavimu

Nesvarbu, kurioje pasaulio vietoje dirbtų „Inlinen“, visur yra galiojančių kovos su kyšininkavimu įstatymų ar nuostatų. Daugelyje šalių galioja kovos su kyšininkavimu įstatymai, draudžiantys kyšius vyriausybės pareigūnams. Pagal kai kurių šalių įstatymus, pvz., Jungtinės Karalystės Kyšininkavimo aktą, kyšio davimas (vadinamas „komerciniu kyšininkavimu“) laikomas nusikaltimu. Be to, „Inlinen“ darbuotojai, neatsižvelgiant į jų buvimo ar darbo vietą, turi laikytis JAV Užsienio korupcinių veiksmų akto (FCPA). Pagal FCPA, vyriausybės pareigūnų papirkinėjimas yra nusikaltimas ir šis aktas taikomas visur, kur „Inlinen“ užsiima verslu.

Siekiant laikytis kovos su kyšininkavimu įstatymų, jokie darbuotojai tiesiogiai ar netiesiogiai, jokia dovanos, pramogos ar kitokia vertinga forma neturi siūlyti jokiam vyriausybės pareigūnui ar jo atstovams nieko vertingo, siekdami:

 • Įgyti ar išlaikyti verslą;
 • Daryti poveikį verslo sprendimams;
 • Užtikrinti nesąžiningą privalumą.

Vyriausybės pareigūnais laikomi asmenys, dirbantys vyriausybei priklausančiose ar jos kontroliuojamose institucijose, arba jų atstovai. Pagal kovos su kyšininkavimu įstatymus, vyriausybės pareigūnams priskiriami renkami arba skiriami nacionalinių, savivaldos arba vietinių vyriausybių pareigūnai ar darbuotojai (įskaitant teisėkūros, administracines ir teismines pareigas užimančius asmenis), politinių partijų nariai bei kandidatai į politinius postus ir vyriausybei arba valstybei pavaldžių įmonių darbuotojai.

Ne visos vyriausybinės išmokos kelia problemų. Pavyzdžiui, išmokos vyriausybinei institucijai galimos vykdant įprastą verslo veiklą, pavyzdžiui, mokant mokesčius arba kai vyriausybės institucija yra klientas arba tiekėjas. Vis dėlto, bet kokia išmoka konkrečiam vyriausybės pareigūnui yra rizikinga, ypač, jei mokama savarankiškai.

Jei darbuotojai nėra tikri, ar bendrauja su vyriausybės pareigūnu, arba turi kokių nors kitų klausimų apie kovos su kyšininkavimu įstatymų laikymąsi, jie gali kreiptis rekomendacijų į įmonės Teisės skyrių.

Kova su pinigų plovimu

„Inlinen“ laikosi visų įstatymų, kurie draudžia pinigų plovimą ar neteisėtų veiksmų finansavimą. Pinigų plovimas – tai procesas, kuriuo asmenys ar grupės bando nuslėpti neteisėta veikla gautas pajamas arba įteisinti iš neteisėtų šaltinių įgytas lėšas.

Politinė veikla

„Inlinen“ skatina savo darbuotojus aktyviai dalyvauti savo bendruomenių veikloje, ir tai gali būti susiję su politine veikla. Tokiu atveju draudžiama naudotis įmonės lėšomis ar ištekliais, arba gauti įmonės atlyginimą už asmeninę politinę veiklą, įskaitant įnašus politiniams kandidatams ar partijoms. Darbuotojai turi vengti net sudaryti įspūdį, kad tai daroma.

Kartais „Inlinen“ gali pateikti informaciją ir savo kaip įmonės nuomonę dėl visuomenei rūpimų klausimų, kurie svarbūs įmonei. Šie pareiškimai neskirti palaikyti tam tikrų idėjų ar remti tam tikrą kursą. Kiekvieno žmogaus sprendimai skirti savo laiką ar pinigus kuriai nors politinei ar bendruomeninei veiklai yra visiškai asmeniniai ir savanoriški.

Verslo dovanos

Būtina atidžiai įvertinti verslo dovanos teikimo klientui ar tiekėjui (arba jos priėmimo iš jų) praktiką. Prieš keičiantis dovanomis, turi būti nustatyta, ar tai leidžiama pagal mūsų Kodeksą ir nuostatus. Mūsų dovanų nuostatuose ir taikomuose sektoriaus ar funkcijų nuostatuose apibrėžta priimtina verslo dovanų praktika.

Draudžiama teikti, siūlyti arba gauti bet kokias dovanas, kurios skirtos arba atrodo kaip skirtos netinkamam poveikiui verslo sprendimams daryti, arba nesąžiningam privalumui įgyti. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis galima keistis verslo dovanomis, skirtomis gerai valiai parodyti, jei:

 • Dovanos teikiamos teisėtu verslo tikslu, yra simbolinės vertės (paprastai iki 70 EU), neteikiamos dažnai ir atitinka visus kitus mūsų Dovanų nuostatus, Kelionių ir pramogų nuostatus;
 • Dovana nėra grynųjų pinigų pavidalo;
 • Dovana leidžiama pagal gavėjui taikomus įstatymus ir dovanos gavėjui leidžiama priimti dovaną.

Verslo dovanoms nepriskiriami įmonės remiami konkursai ar skatinamosios programos. Be to, verslo svetingumas, įskaitant valgius ir pramogas, nėra draudžiamas, jeigu jo pobūdis ir dažnumas pagrįsti, ta proga aktyviai vykdomas įmonės verslas ir verslo svetingumas kitais atžvilgiais atitinka mūsų nuostatus.

Sąžiningumas mūsų rinkoje

Tikslas: Su visais rinkos dalyviais, su kuriais bendraujame, turime elgtis sąžiningai ir dorai. Tai pasakytina apie mūsų paslaugas perkančius vartotojus, taip pat mūsų konkurentus ir tiekėjus. Šio sąžiningumo įsipareigojimo laikymasis yra mūsų prievolė laikytis visų taikomų įstatymų, kur beužsiimtume savo verslu.

 

Atsakinga rinkodara

Mūsų prekės ženklas matomas daugeliui žmonių. Mūsų paslaugų rinkodara turi atspindėti aukštus įmonės etikos standartus ir būti teisinga, suprantama ir atitinkanti visus įstatymus. Vykdoma rinkodara niekada negali:

 • Naudoti klaidinančių ar melagingų pareiškimų;
 • Daryti pareiškimų apie mūsų paslaugas tinkamai nepagrįsdami ir negavę tinkamo teisinio leidimo.

Privalo būti užtikrinta, kad „Inlinen” rinkodaros programos atitiktų taikomus įstatymus.

 

Mūsų klientai

Sąžiningumas rinkoje reikalauja, kad kiekvienas mūsų elgtumėmės su klientais etiškai,sąžiningai ir laikydamiesi visų taikomų įstatymų. Bendraudami su mūsų klientais visada:

 • Užsitarnaujame jų dėmesio remdamiesi geresnėmis paslaugomis, klientų aptarnavimu ir konkurencingomis kainomis;
 • Pristatome paslaugas ir produkciją sąžiningai ir tiesiai;
 • Vengiame nesąžiningos ir apgaulingos verslo praktios;
 • Vykdome savo pažadus.

Mūsų konkurentai

„Inlinen“ įsipareigojusi įveikti konkurentus teisėtai ir etiškai, laikydamasi laisvo verslo sistemos. Todėl privaloma:

 • Nekomentuoti konkurentų paslaugų netiksliai ar klaidingai;
 • Naudotis tik teisėtomis priemonėmis konkurencinei informacijai gauti;
 • Gerbti mūsų konkurentų ir trečiųjų šalių informacijos konfidencialumą ir intelektinės nuosavybės teises;
 • Visada laikytis antimonopolitinių ir konkurencijos įstatymų.

Bendraudami su konkurentais nesudarome jokių oficialių ar neoficialių, rašytinių ar žodinių susitarimų nustatyti kainas ar kitas sąlygas, koordinuoti konkursinius pasiūlymus, pasiskirstyti klientus, teritorijas ar linijas arba užsiimti bet kuria kita veikla, kuri pažeidžia taikomus antimonopolinius ar konkurencijos įstatymus.

 

Taip pat svarbu vengti veiklos, kuri galėtų pažeisti antimonopolinius ar konkurencijos įstatymus. Pavyzdžiui, visas susirašinėjimas, susijęs su konkurentais, turi būti verslui tinkamo tono ir jame neturi būti vartojama kalba, kuri galėtų būti vertinama kaip skatinanti korupcinį elgesį.

Už antimonopolinių ar konkurencijos įstatymų pažeidimą mūsų įmonei gali būti skiriamos didelės baudos, o dalyvavusiems darbuotojams – baudžiamoji atsakomybė. Konkurencijos įstatymai yra sudėtingi ir įvairiose šalyse skiriasi. Patarimai darbuotojams teikiami Teisės skyriuje.

 

Interesų konfliktai

Mūsų įmonės interesų konfliktų politika yra aiški – mes visi esame įsipareigoję visada elgtis taip, kad įmonei būtų kuo geriau. Interesų konfliktas gali atsirasti, jei darbuotojas, jo šeimos narys ar draugas:

 • Užsiima veikla, kuri kertasi arba atrodo, kad gali kirstis su mūsų įmonės interesais;
 • Naudojasi įmonės nuosavybe, informacija ar ištekliais asmeninei naudai ar kitų naudai;
 • Samdo, prižiūri arba tiesiogiai ar netiesiogiai turi atskaitomybės ryšių su šeimos nariu;
 • Dirba kitur, kas neigiamai veikia darbo našumą ir trukdo atlikti pareigas „Inlinen“;
 • Gauna bet kokios asmeninės ar finansinės naudos, turi finansinių interesų, teikia paslaugas ar dirba tiekėjui, klientui ar konkurentui, taip pat įmonei, kuri siekia su mumis bendradarbiauti.

 

Konfidenciali informacija

Dirbdami įmonėje darbuotojai susipažįsta su  konfidenciala, konkurenciškai jautria ir (arba) nuosavybės informacija apie „Inlinen“, jos klientus, tiekėjus ar verslo partnerius arba kitas trečiąsias šalis. Įmonės informaciją darbuotojai privalo laikyti konfidencialia arba konkurenciškai jautria, nebent akivaizdu, kad „Inlinen“ šią informaciją paviešino.

 

Privatumas

Jei darbuotojai turi prieigą prie asmenį identifikuojančių duomenų apie mūsų darbuotojus, direktorius, tiekėjus, rangovus ar klientus, arba prie sistemų, kuriose jie laikomi, turi laikytis visų taikomų nuostatų ir įstatymų dėl asmenį identifikuojančių duomenų rinkimo, naudojimo ir atskleidimo. Tokiu atveju darbuotojas įsipareigoja:

 • Naudotis asmenine informacija tik teisėtais verslo tikslais;
 • Saugiai laikyti ir naudoti asmeninę informaciją;
 • Saugiai perdavinėti koduotą – asmeninę informaciją tik įgaliotoms šalims, kurios įsipareigojusios saugoti jos konfidencialumą;
 • Nedelsdami pranešti apie bet kokius galimus privatumo pažeidimus ar saugumo riziką Teisės departamentui.

Išorės ryšiai

Jeigu kreipiamasi ir prašoma aptarti įmonės verslą su kokiais nors spaudos atstovais, investuotojais ar rinkos analitikais, darbuotojai neteikia jokios informacijos. Vietoj to, jie turi mandagiai informuoti, kad nėra įgalioti kalbėti ta tema, ir privalo nurodyti, kad būtina kreiptis į atstovus spaudai, paskirtus regionui.

Darbuotojai, naudodamiesi socialine žiniasklaida, taip pat visada turi aiškiai pasakyti, kad nekalba įmonės vardu.

Darbuotojai turi:

 • Nurodyti, kad Jų skelbiama medžiaga ir nuomonė yra Jų asmeninė, o ne įmonės;
 • Imtis visų galimų atsargumo priemonių, kad užtikrintų, jog neatskleis jokios konfidencialios informacijos apie „Inlinen“;
 • Susilaikyti nuo bet kokių „Inlinen“ ar trečiųjų šalių logotipų ar prekės ženklų naudojimo be aiškaus leidimo.

Intelektinė nuosavybė

Mūsų intelektinė nuosavybė yra neįkainojamas turtas, kurį būtina visada saugoti. Intelektinei nuosavybei priskiriami mūsų prekių ženklai, firminiai pavadinimai, dizainas, logotipai, autorių teisės, išradimai, patentai ir verslo paslaptys. „Inlinen“ niekada neleidžia trečiajai šaliai naudoti mūsų prekių ženklų ar kitos intelektinės nuosavybės be tinkamo leidimo ir licencijos sutarties, kuriuos patvirtino Teisės skyrius. Be to, mūsų prekių ženklų negalima naudoti žeminančiu, šmeižikišku ar kitaip užgauliu būdu. Mūsų intelektinei nuosavybei priskiriami ir darbuotojų darbo produktai.

 

Pažeidimų nagrinėjimas

Visi pranešimai apie įtariamą mūsų Kodekso ar įstatymų pažeidimą bus rimtai vertinami ir nedelsiant išnagrinėti. Kai reikės, atitikties skyrius paskirs tyrėją (-us) visiems tariamiems Kodekso pažeidimams, apie kuriuos pranešta, išnagrinėti. Tyrėjas (-ai):

 • Objektyviai nustatys faktus apklausdamas (-i) arba patikrindamas (-i) dokumentus;
 • Kreipsis į darbuotojus, kurie gali žinoti apie tariamą (-us) įvykį (-ius);
 • Kai reikės, rekomenduos taisomuosius veiksmus ir (arba) drausmines nuobaudas.

Laikydamasi taikomų įstatymų „Inlinen“ siekia:

 • Ginti susijusių asmenų konfidencialumą, kiek tai įmanoma;
 • Informuoti darbuotoją apie jam (jai) iškeltus kaltinimus tokiu metu, kad nebūtų pakenkta vykstančiam tyrimui;
 • Kai leidžiama, leisti darbuotojams peržiūrėti ir pataisyti praneštą informaciją.

Drausminiai veiksmai

Darbuotojai vykdydami verslą „Inlinen“ vardu turi laikytis Kodekso bei mūsų nuostatų ir įstatymų – tai yra įdarbinimo sąlyga. Pažeidus Kodeksą, mūsų nuostatus ar įstatymą, gali būti taikoma:

 • Drausminės nuobaudos iki darbo sutarties nutraukimo, atsižvelgiant į Kodekso pažeidimo pobūdį ir sunkumą;
 • Įstatymų pažeidimo atveju, valstybinė institucija arba teismas gali skirti civilines ir (arba) baudžiamąsias nuobaudas.

Mūsų Kodeksas – ne sutartis. Jis nesuteikia jokių specialių įdarbinimo teisių ir negarantuoja įdarbinimo tam tikram laikotarpiui.