Lobizmas

???????????????Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 2014 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. KS-88 (L) įtraukė UAB “Inlinen” į lobistų sąrašą. Šiuo metu tik 36 įmonės/asmenys gali teikti lobizmo paslaugas Lietuvoje..

Kas yra lobizmas?

„Lobby“ (anglų k.) reiškia prieškambarį, kuluarus. Lobizmas – tai tam tikrų – paprastai siaurų – interesų atstovavimas ir jų gynimas, siekiant įtakoti valdžios institucijų sprendimus. Mes suvokiame tai kaip natūralų demokratijai būtiną procesą.

“Inlinen” lobizmo paslaugas teikia tiek Lietuvos įstaigose, tiek Europos Parlamente. Dirbdami su skirtingų užsakovų interesais, siekiame įrodyti, jog sprendimą reikėtų pakreipti tam tikra vaga, įmonės lobistai dažnai susitinka su europarlamentarais ir kitais pareigūnais, teikia savo argumentus ryšio priemonėmis, rengia studijas ir informavimo kampanijas, siūlo galimus teisės aktų pakeitimus. Teisėtas lobizmas reiškia, jog išklausęs skirtingas pozicijas ir argumentus galutinį sprendimą remdamasis europiniu interesu priima pats politikas ar pareigūnas.

Isakymas

 

Teikame šias paslaugas klientams:

Atstovaujame savo kliento interesams teisėkūros procese Teikdami lobistinės veiklos paslaugas siekiame, jog kliento nuomonė, lūkesčiai ir pasiūlymai būtų aiškiai suprasti valdžios atstovų ir į juos atsižvelgta rengiant ir priimant teisės aktus. Pasinaudodami savo patirtimi rūpinamės, jog klientams svarbūs sprendimai būtų svarstomi valdžios institucijose, inicijuojame diskusijas ir ieškome politikų bei visuomenės palaikymo.

Kuriame ir palaikome kliento ryšius su politikais, valstybės tarnautojais, sprendimus priimančiais asmenimis, kitomis suinteresuotomis šalimis Žinome, jog geri santykiai su valdžios atstovais stiprina kliento įvaizdį, gerina reputaciją, leidžia laiku sužinoti apie planuojamas iniciatyvas ir tinkamai joms pasiruošti. Įsigilindami į kliento veiklos specifiką, identifikuojame svarbiausius suinteresuotus asmenis, padedame klientui kurti ir palaikyti ryšius su jais patiems arba tuo rūpinamės patys, atstovaudami klientą. Pristatome klientą politikams ar valstybės tarnautojams. Įmonėms, planuojančioms plėtrą, pradedančioms veiklą naujoje srityje ar vykdančioms investicinius projektus, svarbu tinkamai pristatyti savo idėjas ir planus vietos ar nacionalinio lygmens politikams bei valdininkams. Organizuojame susitikimus su ministerijų, savivaldybių ar jų įstaigų atstovais ir pristatome kliento verslo planus bei idėjas.

Stebime valdžios institucijų iniciatyvas ir ketinimus klientui aktualiose srityse Įmonių veiklai poveikį daro politinės – teisinės aplinkos pasikeitimai. Norint efektyviai vystyti savo veiklą, svarbu laiku sužinoti apie politikų ir valdininkų iniciatyvas ar naujus reguliavimus, galinčius paveikti kliento verslą. Įsigilindami į klientų įmonių veiklos specifiką nuolat informuojame apie naujai įregistruotus, pradedamus svarstyti ar jau svarstomus teisės aktus. Nuolatinė LR Seimo, LR Vyriausybės, ministerijų, savivaldybių ar joms pavaldžių įstaigų, bei kontrolės institucijų planų stebėsena, padės laiku reaguoti į galimai verslui žalingas institucijų iniciatyvas ir apsaugoti verslą nuo aplinkos keliamos rizikos. Identifikuojame konkrečiame teisėkūros procese dalyvaujančias interesų grupes, politikų ir valdininkų pozicijas, pateikiame galimus įvykių scenarijus Neretai sunku suprasti, kas konkrečiai inicijuoja teisės aktų pakeitimus, kiek vykstantys svarstymai svarbūs ir kada gali būti priimti sprendimai. Naudodamiesi teisėkūros proceso išmanymu ir savo patirtimi, pateikiame informaciją apie teisės akto svarstymu suinteresuotas šalis, jų ketinimus, šalininkus, oponentus bei galimus proceso scenarijus. Geresnis situacijos supratimas padės Jums priimti tinkamus sprendimus ir teisingai pasirinkti įsitraukimo į klausimo svarstymą lygį bei formas.

Tiek įmonė, tiek jos atskiri darbuotojai vykdydami lobizmo veiklą vadovaujasi šiais principaius:

Sąžiningumas ir garbingumas.

Lobistas savo veikloje turi elgtis sąžiningai. Bendraudamas su visuomenės atstovais ir kitais suinteresuotais asmenimis lobistas turi stengtis teikti tikrą, tikslią,  ir aktualią informaciją. Jeigu lobistas nustatė, kad visuomenės atstovams ar kitiems suinteresuotiems asmenims buvo pateikta netiksli arba neteisinga informacija apie svarbius dalykus, jis turi nedelsiant pateikti suinteresuotiems asmenims teisingą informaciją arba informuoti, kad pateikta informacija yra neteisinga,netiksli.Jeigu informacinė medžiaga, pateikta suinteresuotiems asmenims pasikeitė ir lobistas  žino, kad informacijos gavėjas  pasitiki pasenusia informacija, jis turi nedelsiant atnaujinti informaciją.

Veikla tik pagal veikiančius teisinius aktus.

Lobistas privalo pilnai laikytis visų įstatymų. Lobistas turi būti pilnai susipažinęs su visais teisiniais aktais apie lobistinę veiklą  ir negali jokiais atvejais juos pažeisti.Lobistas negali skatinti visuomenės veikėjus ir kitus asmenis pažeidinėti veikiančių teisės aktų.

Lobistinė veikla turi būti vykdoma vadovaujantis teisingumu ir profesionalumu.Lobistas turi žinoti įstatymų leidybos procesą ir vyriausybinės veiklos pagrindus tiek kiek tai būtina profesionaliai atstovauti lobistinės veiklos užsakovą.Lobistas privalo pastoviai tobulinti savo žinias įstatymų leidybos ir vyriausybinės veiklos srityse, sekant  ir įvertinant visus įvykusius organizacinius bei visuomeninius  pasikeitimus, lankantis seminaruose, sesijose, bei savarankiškai studijuojant medžiagą ir kitus dalykus, susijusius su profesionaliu lobisto atstovavimu klientui.Lobistas turi mandagiai ir dėmesingai elgtis tiek su sąjungininku, klientu, tiek su priešininku, konkurentu.

Interesų konfliktai.

Lobistas negali, be kliento arba užsakovo leidimo, tęsti arba imtis ką nors atstovauti, jeigu jo atstovavimas gali būti interesų konflikto priežastimi.Lobistas turi vengti ginti tam tikros problemos poziciją, jeigu tos pačios problemos sprendimui turi priešišką kito kliento užsakymą.Jeigu lobistas, dirbdamas su užsakovo problema pamato, kad tos problemos  sprendimas gali turėti reikšmingos įtakos jo kitam klientui, jis turi informuoti pastarąjį apie visas galimas pasekmes ir gauti jo sutikimą tęsti užsakymą,net ir tuo atveju, jeigu tuo metu jis neatstovauja šio kliento.Lobistas turi iš karto atskleisti visas galimas konfliktines situacijas, susijusias su kliento užsakymu, bei nurodyti galimus būdus tiems konfliktams išvengti.Lobistas turi informuoti klientą, jeigu bet kuris kitas asmuo gauna iš lobisto tiesioginį arba netiesioginį atlygį už su klientu sutartos problemos sprendimą.

Stropumas ir paslaugumas.

Lobistas privalo energingai ir stropiai dirbti, ginant kliento interesus.Lobistas turi kliento interesams skirti pakankamai laiko, dėmesio ir resursų.Lobistas turi  būti išskirtinai lojalus kliento interesams.Lobistas turi pastoviai informuoti klientą apie užsakytos problemos sprendimo eigą ir tuo sudaryti klientui galimybę pasirinkti strategiją ir būdus užsakytos problemos sprendimui.

Atlyginimas ir įsipareigojimai.

Lobistas ir lobistinės veiklos užsakovas turi pasirašyti sutartį, kurioje turi  būti aptariama lobistinių paslaugų apimtis, vykdymo sąlygos, trukmė ir sutartas atlyginimas.

Lobistas turi išlaikyti konfidencialumą kliento informacijai.Lobistas negali be sutikimo atskleisti iš kliento sužinotą konfidencialią informaciją.Lobistas negali naudoti kliento suteiktos konfidencialios informacijos prieš kliento interesus, arba kitiems neaptartiems sutartyje reikalams.

Visuomenės palaikymas.

Lobistas turi stengtis užsitikrinti visuomenės supratimą, pripažinimą, bei palaikymą vykdyti legalią lobistinę veiklą, kaip demokratinės visuomenės tobulėjimo procesą.

Pareigos valstybės institucijoms.

Lobistas, vykdydamas savo kliento užduotis, turi rodyti tinkamą pagarbą valstybės institucijoms.Lobistas negali bet kokiu būdu veikti griaudamas pasitikėjimą valstybės demokratiniu procesu.Lobistas negali nepagarbiai veikti valstybės institucijų atžvilgiu.