Vadybos sistemos (ISO)

UAB “Inlinen”, kaip organizacija, pasiryžusi didinti procesų našumą ir skaidrumą, produktų ir sistemų saugumą, aplinkosaugos priežiūrą, žino, kad sertifikavimas gali užtikrinti tvirtą klientų ir suinteresuotų šalių pripažinimą bei tapti nuolatinio tobulinimo proceso pradžia.

ISO (International Standard Organization) – tai tarptautinė standartizacijos organizacija.

UAB “Inlinen” konsultuoja įmones diegiant sistemas žemiau pateiktų standartų reikalavimams įvykdyti.

LST EN ISO 9001:2008
Tai vienas žinomiausių ir patogiausių kokybės vadybos standartų. Šio standarto atitiktis klientui patvirtina, kad įmonė rūpinasi savo prekių ir paslaugų kokybe, taiko vadybos sistemą. Sistemą periodiškai patikrina auditoriai, o jos efektyvumas patvirtinamas sertifikatu. ISO 9000 šeimos standartai atspindi tarptautinį susitarimą dėl gerosios kokybės vadybos praktikos. ISO 9001:2008 yra standartas, pateikiantis reikalavimus kokybės vadybos sistemai, pagal kurį gali būti sertifikuojama. Tai žinomiausias pasaulyje standartas, tinkantis visoms organizacijoms, nesvarbu kokio dydžio (tiek verslo, tiek valstybinėms, gamybos, paslaugų bei prekybos).

UAB “Inlinen” diegiamas standartas remiasi aštuoniais kokybės vadybos principais (visi jie yra svarbūs gerai verslo praktikai):

• Orientavimasis į vartotoją;
• Lyderystė;
• Darbuotojų įtraukimas;
• Procesinis požiūris;
• Sisteminis požiūris į vadybą;
• Nuolatinis gerinimas;
• Faktais pagrįstų sprendimų priėmimas;
• Abipusiai naudingi santykiai su tiekėjais.

LST EN ISO 14001:2005
Plačiai pripažintas aplinkos vadybos sistemos standartas. Šis standartas gerai dera prie ISO 9001 sistemos, jeigu tokia yra įdiegta. Šio standarto turėjimas reiškia, kad įmonės veikla atitinka aplinkosaugos normatyvinių aktų reikalavimus, visą laiką šioje srityje atliekamas tobulinimas. Standartas remiasi Planuok-Daryk-Tikrink-Veik principu.

LST EN ISO 22000+AC:2006
Nors maisto saugai Lietuvoje skiriama per mažai dėmesio ir tai stabdo tradicinių maisto produktų bei delikatesų gamybą ir eksportą, pasaulyje pripažinta maisto saugos vadybos sistema gali suteikti pranašumų konkurencinėje kovoje. Ypač ši sistema svarbi įmonėms, perdirbančioms didelius kiekius žemės ūkio produkcijos, maisto produktus gaminančioms dideliais kiekiais. Maisto saugos vadybos standartas ISO 22000 patvirtina, kad įmonėje veikia sistema, kuria vadovaujasi visi gamyboje ir tiekime dirbantys darbuotojai, ir taip vartotojams pateikiamas nekenksmingas maistas.

ISO 26000:2010
Pagrindinis standarto privalumas įmonėms – tai aiškus modelis ir rekomendacijų rinkinys, pagal kurį įmonė gali geriau įvertinti savo veiklą socialinės atsakomybės srityje:
-ar visose įmonės veiklos srityse yra diegiami socialinės atsakomybės principai;
-ar esama įmonės socialinės atsakomybės branda atitinka pirmaujančios praktikos pavyzdžius bei kokių veiksmų įmonė turėtų imtis, siekdama užtikrinti veiklos plėtrą ir tobulėjimą socialinės atsakomybės srityje. Socialinės atsakomybės gairių standartu siekiama sukurti pridėtinę vertę, susisteminant ir pateikiant visuotinai pripažintus principus įmonių socialinės atsakomybės srityje.

BS OHSAS 18001:2007
Įdiegta veikianti sisteminga ir visuotinė darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema yra efektyvus įrankis organizacijai valdyti nelaimingus atsitikimus darbe, mažinti susirgimus profesinėmis ligomis bei organizacinio pobūdžio darbo saugos ir sveikatos pažeidimus įmonėje. Taip pat ji gerina įmonės įvaizdį ir atveria galimybes dalyvauti Lietuvos ir ES skelbiamuose konkursuose. Pagrindinis standarto OHSAS 18001:2007 tikslas – profesinės saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimas įmonėje. Veikloje patiriama rizika turi būti įvertinama ir valdoma, mažinama parinktomis darbo saugos priemonėmis. Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema paruošta sertifikavimui (OHSAS 18001:2007/LST EN ISO 1977:2007 sertifikatas – objektyvus įmonės įrodymas, kad darbo aplinka užtikrinta ir nukreipta valdyti profesinę saugą ir sveikatą).

ISO/IEC 20000-1:2011
Šis pasaulyje pripažįstamas informacinių technologijų paslaugų valdymo standartas yra derinamas su Valstybinės komercijos įstaigos (angl. OGC) IT infrastruktūros biblioteka (angl. ITIL). Šis standartas buvo sukurtas siekiant suteikti IT paslaugų vadybai ir infrastruktūrai, tiek vidinei, tiek užsakomajai, nuoseklumo,kuris būtų naudingas ir darbuotojams, ir klientams. Galutinis tikslas yra veiksmingas bendras IT paslaugų valdymas. Standartas paremtas pagrindiniais procesais, pradedant aptarnaujančio personalo atsiskaitymais vadovybei, IT paslaugų biudžeto sudarymu ir apskaita, ir baigiant informacijos saugumu, tiekėjų, incidentų, pokyčių ir informacijos atskleidimo valdymu.
ISO 20000 sertifikavimas padeda įmonėms tobulinti ir optimizuoti IT procesus, padidinti našumą ir užtikrina kontroliuojamą nuoseklų aukštos kokybės paslaugų teikimą įmonės viduje, išoriniams išplėstiniams tinklams ir galutiniams vartotojams. Ji parodo įmonės pasiryžimą puoselėti patikimas IT paslaugas ir infrastruktūrą, stiprinti darbuotojų pasitenkinimą ir darbo kokybę, tuo pačiu metu gerinant įmonės įvaizdį.

LST ISO/IEC 27001:2006
Naudojimasis informacinėmis sistemomis bei paslaugomis palengvina įmonės kasdieninę veiklą, bet tuo pačiu ir sukelia grėsmę įmonės informacijos saugumui. Informacija, kaip ir bet kuris kitas įmonės turtas, turi vertę ir todėl privalo būti tinkamai apsaugota. Teisingai identifikuodama ir klasifikuodama šį turtą, sistemingai vertindama riziką ir grėsmes, jūsų įmonė gali pasirinkti tinkamas priemones šioms rizikoms valdyti ir kartu įrodyti klientams, vartotojams, akcininkams, įvairioms institucijoms bei visai visuomenei, kad gali užtikrinti šio turto konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą.
ISO 27001 yra tarptautinis standartas, nustatantis reikalavimus informacijos saugos valdymo sistemai, kad organizacija galėtų įvertinti riziką ir įdiegti tinkamas kontrolės priemones informacijos konfidencialumui, vientisumui ir prieinamumui apsaugoti. Esminė šios sistemos funkcija yra apsaugoti jūsų organizacijos informaciją, kad ji nepatektų į “blogas rankas” ar nebūtų negrįžtamai prarasta.

EN 16001
EN 16001 yra Europos energijos valdymo sistemų standartas. Jis paremtas ciklu „planuoti-atlikti-patikrinti-veikti“, su numatytais reikalavimais sukurti energijos politiką, orientuotą į konkrečius tikslus. Siekiant šių tikslų, vykdomos energijos naudojimo mažinimo ir stebėsenos priemonės, tikrinama, kiek sutaupyta energijos, ir numatomi patobulinimai. Šis standartas pateikia išsamias gaires, kaip įgyvendinti anglies junginių išmetimų mažinimo reikalavimus. EN 16001 yra paremtas teisės aktų atitiktimi. Standartas turi tokią pat struktūrą kaip ISO 14001. Šį standartą galima nesunkiai integruoti į esamas kokybės, saugos ir / arba aplinkos apsaugos vadybos sistemas.

BRC/IFS
Šiuos maisto kokybės ir saugumo standartus skelbia mažmeninės prekybos grupės. Bet kuri bendrovė, pageidaujanti tiekti savo maisto produktus šiems mažmenininkams, privalo atitikti reikalaujamus standartus. Mažmenininkai reikalauja, kad tiekėjo kokybės ir maisto saugumo sistemą patvirtintų nepriklausoma organizacija.
IFS (tarptautinis maisto standartas). Šį maisto kokybės ir saugumo standartą skelbia Vokietijos supermarketų sąjunga (HDE – Hauptverband des Deutschen Einzelhandels). Jį pripažino ir analogiška Prancūzijos institucija, FCD (Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution). Iš mažmenininkų galima paminėti „Aldi“, „Lidl“ ir „Metro“.

ISO/TS 16949
ISO/TS 16949 yra vienintelis visame pasaulyje pripažįstamas standartas, susijęs su kokybės vadyba, kuris tinka bet kuriai organizacijai, aktyviai dirbančiai automobilių/ motociklų tiekimo grandinėje. Jis paremtas:

•aštuoniais kokybės vadybos principais (visi yra būtini gerai verslo praktikai) – orientacija į klientus, lyderystė, žmonių įtraukimas, procesinis požiūris, sisteminis požiūris į valdymą, nuolatinis tobulinimas, faktais pagrįstas sprendimų priėmimas, abipusiai naudingi ryšiai su tiekėjais;

• specifinių klientų reikalavimų tenkinimu.

TAPA
TAPA (Transported Asset Protection Association, angl.) – Gabenamos nuosavybės apsaugos asociaciją, – 1997 metais įkūrė tokios aukšto techninio lygio produktų gamintojos kaip Intel ir Compaq, siekdamos valdyti transportavimo riziką. Tai 600 bendrovių bendradarbiavimo tinklas, siekiantis sumažinti tiek nacionalinių, tiek tarptautinių tiekimo grandinių nuostolius. Asociacijos veikloje dalyvauja ir pasaulinio masto gamintojai (pirkėjai) bei krovinių gabentojai (tiekėjai), nedidelės nacionalinės bei tarptautinės transporto ir krovinių gabenimo įmonės, logistikos centrai (tiekėjai), sandėliavimo įmonės, oro uostai, geležinkelių platformos ir jūrų uostai, teisėsaugos institucijos bei su TAPA dirbantys apsaugos paslaugų teikėjai.

Kokybės sistemų diegimo etapai:

 • Apibrėžti kokybės Jūsų srityje esmę, Jūsų misiją ir tikslus;
 • Aprašyti, kaip reikia dirbti, norint pasiekti tikslus;
 • Dirbti taip, kaip aprašėte;
 • Įrodyti, kad viską darote taip, kaip aprašyta.

Kokybės sistemos diegimo darbai:

 • Sudaroma darbo grupė;
 • Esamos situacijos analizė;
 • Procesų identifikavimas;
 • Kokybės vadybos sistemos dokumentų parengimas;
 • Kokybės vadybos sistemos diegimas įmonėje;
 • Audito atlikimas;
 • Koreguojančių priemonių įgyvendinimas;
 • Sertifikavimo organizacijos pasirinkimas ir kokybės vadybos sistemos sertifikavimas;
 • Diegimo procesas vidutiniškai užtrunka 6-10 mėnesius, priklauso nuo įmonės dydžio ir veiklos sudėtingumo.