Konsultavimo ir profesinio orientavimo paslaugų teikimas

z2015 m. liepos mėnesį UAB “Inlinen” ir Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarė konsultavimo ir profesinio orientavimo paslaugų sutartį, kuri skirta įgyvendinti 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekto 7 prioriteto “Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas” 7.3.1 uždavinį “Padidinti gyventojų, ypač ilgalaikių ir nekvalifikuotų bedarbių bei neįgaliųjų užimtumą.”

Projekto tikslas – padidinti nekvalifikuotų bedarbių, registruotų teritorinėse darbo biržose, motyvaciją įsidarbinti, suteikti pagalbą jiems sprendžiant emocines, asmenybės ir bendravimo problemas, sudarančias kliūtis užimtumui, padėti įgyti ar tobulinti kvalifikaciją ir (ar) tiesiogiai darbo vietoje įgyti kompetencijų, trūkstamų darbo įgūdžių bei integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

UAB “Inlinen” įgyvendindama sutartį ir siekdama padėti Projekto dalyviams pasirinkti paklausią darbo rinkoje profesiją ar apsispręsti patobulinti turimas kompetencijas, numato teikti konsultavimo ir profesinio orientavimo paslaugas Vilniaus, Klaipėdos ir Utenos regionuose, įmonės psichologai stengsis suteikti paslaugas, kurios padėtų išspręsti emocines, asmenybės ir bendravimo problemas, sudarančias kliūtis užimtumui ir apsispręsti dėl profesijos pasirinkimo ir turimų kompetencijų tobulinimo.